صفحه اصلی > نما شگاه > محتوای

طبقه بند لامپ دوخت

Jan 20, 2017

1. تخت سا ه پارچه: کلاه صاف برا کوتاه مدت، ب رون ف لم کامپوز ت لا ه PS
از 2 است، به علاوه آهن ساخته شده بود. دادگاه پارچه سا ه: مراجعه کننده به محوطه کاخ، از پارچه و قاب آهن، پارچه بدون ف لم کامپوز ت ساخته شده
از 3. دست در اطراف سا ه پارچه چشم انداز: در اطراف شاه پوشش برا کوتاه مدت، به نوار از پارچه و پس از خورده را کاهش دهد، و در اطراف وسا ل تول د شده توسط
از 4. پ چ در پ چ سا ه پارچه: پوشش نقاش برا کوتاه است، به موضوع ها پ چ در پ چ قاب ساخته شده، برا ز با ، سا ه در داخل ک ف لم PS در عموم قرار