صفحه اصلی > نما شگاه > محتوای

لامپ طبقه راهنما تعم ر و نگهدار

Jan 20, 2017

در به 1. رطوبت گروه ها مقاوم است
از اقلام برق مورد مرطوب است نگران هستند، از آن خواهد شد عمر را کاهش م دهد و همچن ن از خطرات ا من برق، بنابرا ن رطوبت کل د لامپ طبقه تعم ر و نگهدار مرحله است.

و 2. گرد و غبار است
از طبقه تعم ر و نگهدار لامپ ن ز اغلب دست زدن به گرد و غبار، به خصوص طبقه سا ه لامپ، سا ه آسان به تجمع آسان از خاکستر حاصل ت ره را تحت تاث ر قرار افکت ها نور ، بنابرا ن تم ز کردن منظم است

در از 3. انجام اغلب نم روشن است
از سع کن د به استفاده از سوئ چ نور نه اغلب، چون لحظه ا از نور در شروع مکرر، در حال حاضر از طر ق فعل رشته ب شتر از کار طب ع است، باعث م شود رشته افزا ش درجه حرارت به شدت سرعت بخش دن به تصع د، که تا حد ز اد عمر آن را کاهش م دهد.