صفحه اصلی > نما شگاه > محتوای

لوستر کر ستال معرف

Jan 20, 2017

در به طور کل ، طب ع کر ستال داخل ، م توان د برخ از سف د خطوط ر ز را مشاهده کن د، کر ستال مصنوع در واقع با شن و ماسه، و پتاس م کربنات، و تراشه ها ش شه ا و حداقل 25 از اکس د سرب مخلوط را اخراج کرد و به از ا ن کر ستال ا ش شه ا برا اول ن بار برش بود به بلوک کوچک، پس از پرداخت جلا، آس اب از بخش تر، شکست نور از ظرف ت ها بزرگ تر، اصل جلا شکل است: گلاب شکل، و ن م گلاب شکل، و ستاره ا شکل، و دکمه ها شکل، ک د کرو ، و الماس، و به شکل قلب، و هشت ضلع ، و مخروط ، و گل شکل، و ذوزنقه و غ ره است.


از

< htmlcontent="">