صفحه اصلی > اخبار > محتوای

Jan 19, 2017

در انتخاب روشنا خانه، برا اول ن بار روشن سا ت نصب و راه انداز ، استفاده و مورد نظر . اثر نور
از

در اتاق نش من، م توان د زرق و برق دار از لوستر و ا کر ستال لامپ را انتخاب کن د، باعث م شود روشن نور روشن تول د گرم، و گرم، و هماهنگ از جو خانواده؛ اتاق خواب، چراغ با د تول د نرم نور، باعث م شود مردم احساس آرامش آرام، به عنوان نور انتخاب برا حباب لامپ ها رشته ا از لامپ سقف، لامپ و د وار ،؛ مطالعه و اتاق کامپ وتر، با د نور روشن تر از شبکه لامپ دروازه و ا لامپ نورپرداز غ ر مستق م استفاده م شود، باعث م شود که چهره به عنوان درجه کنواخت تر، و باعث م شود کامپ وتر از صفحه نما ش شانگ ه چ نقطه انعکاس ، به راحت اجازه ده د مردم تول د حس خستگ ، آشپزخانه، با د مورد استفاده قرار پر از لامپ ضد روغن بسته؛ حمام، با د نصب چراغ ضد آب در اتاقها، راهروها، حمام و مکان ها د گر، با توجه به سبک، پ کربند برخ از ز با و دل انگ ز، رنگارنگ هنر لامپ د وار به منظور افزا ش جو است.

<برز ل="">