صفحه اصلی > اخبار > محتوای

Jan 19, 2017

در هنگام انتخاب ک لوستر کر ستال، علاوه بر به انتخاب اندازه مناسب، شکل، و غ ره، در نها ت، به چک فن در چند نقطه کل د است.

1. مشاهده تعداد کاف از ز ور آلات کر ستال، هر حلقه برا آو زان ز ور آلات است.

در 2. نما ش کر ستال ز ور آلات در شرا ط خوب هستند، شفاف براق نور را منعکس کند.

3. اگر قطعات از دست رفته، و ا لوستر کث ف است، به مهندس ن تعم ر و نگهدار حرفه ا برا در مورد هز نه ها نگهدار ، ارز اب ، به طور که شما م توان د از تخف ف در ق مت اصل را درخواست کند.

در 4. مشاهده مس به دل ل زنگ بلند، زنگ، زنگ، جلا، لطفا تعم ر.

5. اگر س م در شرا ط خوب صاف س م لوستر با پنبه، شکستگ و ا نشت ممکن است مورد پ چ ده شد هستند، بنابرا ن مطمئن شو د که به مراقب، آن & # 39 باشد؛ زمان به تغ ر


از