صفحه اصلی > اخبار > محتوای

Jan 19, 2017

لذت بردن از روشنا مدرن، جلوگ ر از اثرات نامطلوب نور بر سلامت انسان، کارشناسان هشدار م دهند، و هنگام که شما با استفاده از نورپرداز مح ط داخل با د، با د نور به پنج اصل کنترل از:
1. استفاده از ط ف گسترده ا از روشنا ، نور با د کل دسکتاپ روشن؛
از 2. معرف روشنا کنواخت، نور از هر بخش به سازگار؛
از 3. حفظ روشنا ثابت، منابع نور که چشمک زدن تار ک و ا زمان که نه؛
از 4. حفظ روشنا کاف .
از 5. در نها ت، مراقب باش د به نور مستق م به چشم است