صفحه اصلی > اخبار > محتوای

Jan 19, 2017

در لوستر مناسب برا اتاق نش من، طرح لوستر ب شتر مورد استفاده لوستر اروپا شمع، لوستر چ ن به سبک، لوستر کر ستال، آو ز، آو ز مد، پوست مخروط فانوس پوشش، ت ز فانوس پوشش مسطح و فانوس ز ر پوش، پنج لوستر توپ و چنگال، فانوس، لوستر و د گر پوشش ماگنول ا ز تون است.
< p="">

لوستر اتاق تک سر و لوستر طولان دو سابق و ب شتر برا اتاق خواب، اتاق ناهار خور و دوم با د در اتاق نش من، چان نصب ارتفاع نصب و راه انداز delier، پا ن تر ن نقطه آن نبا د کمتر از 2.2 متر بالاتر از سطح زم ن باشد.


از