صفحه اصلی > اخبار > محتوای

Mar 31, 2017
عموم اطلاعات
  ل <> < ص=""> در مدل NO: در TF1030

  در

در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در نور نوع: در بالا چراغ برق

 • در

  در در اماکن قابل اجرا: در اتاق کنفرانس

 • در
 • در

  در < span=""> در ولتاژ: در 110-250V

 • در
 • در کر ستال لوستر: در فرفوژه لوستر نورپرداز

 • در
 • در

  در در نام کارخانه: در Zhongshan است & nbsp؛ در ربکا شرکت روشنا ، گ م

 • در
 • در کارخانه: در Guzhen شهر، Zhongshan شهر، چ ن

 • در
 • در کر ستال نورپرداز دکوراس ون: در طراح نور، مدرن لوستر کر ستال

 • در
 • در

  در < span=""> در خدمات: در نصب شده است خوش آمد د

 • در
 • در مشخصات: در CE، ROHS، UL، بن بست، SAA، VDE

  < ل="">
 • در

  در در سبک: در اروپا

 • در
 • در ماده: در کر ستال

 • در

  در در رنگ: در نقره ا

 • در
 • در صدور گواه نامه: در CE، ROHS، UL، SAA

 • در
 • در نوع لوستر: در فرفوژه لوستر

 • در
 • در لوستر اروپا: در لوستر کر ستال نورپرداز

 • در
 • در کر ستال: در چ ن K9 کر ستال

 • در

  در در کاربرد اصل : در صفحه اصل نورپرداز ، هتل چراغ، نوار

 • در
 • در طراح : در نصب شده و ا انتخاب نمونه ها ما

 • در
 • در علامت تجار : در ربکا روشنا

 • در
 • در منبع: چ ن

 • در
توض حات محصول
خوش آمد د به چ ن، خوش آمد د به ربکا نورپرداز بهتر
ها فرفورژه لوستر آهن روشنا آو ز کر ستال بشکه شراب نور لوستر K9 (OM88565-10 پاک)
از 1. مدل: TF1030
2. حجم: Dia80cm H38 سانت متر
از 3. ماده: کر ستال، پا ه فولاد ضد زنگ، (LED و کنترل از راه دور گز نه هستند، مشتر م تواند انتخاب م کن د بستگ در ن از)
از 4.
از
از آهن نرم بدست م آوردند لوستر شراب نور
ما م خواهم به شما اطم نان م دهم که محصولات ما از مواد با ک ف ت بالا ساخته شده و ما 100 مطمئن است که شما کاملا با خر د خود راض : Wattanty. بشکه لوستر K9 روشنا آو ز کر ستال
از شکل دراورده لوستر آهن روشنا بشکه شراب لوستر K9 آو ز کر ستال روشنا
از تضم ن ک ف ت
از معرف شرکت من
از Zhongshan است & nbsp؛ در ربکا و nbsp؛ & nbsp؛ در روشنا شرکت آموزش و بول ت ن ، ساخت حرفه ا در محصولات روشنا است،
از لامپ کر ستال، لامپ مس، لامپ آو ز / لوستر، چراغ ها د وار ، جدول لامپ، طبقه
از لامپ و لامپ سقف ب ش از 5 سال، تا د شده توسط UL، CE، . SASO و SAA صدور گواه نامه
ما با د وعده ما برا ک ف ت بالا بر رو بهتر ن ق مت ممکن
ما پا بند به & quot؛. ک ف ت اول زندگ و & quot است؛ برا توسعه روشنا در زم نه خانگ و پروژه،
از واکش تجه زات بالا، و پ اده ساز س ستم مد ر ت ک ف ت با
از کامل خدمات پس از فروش است.
کمانچه سه س مه قد م CA نورپرداز است بس ار از بازارها در سراسر جهان با طراح جد د، ک ف ت برتر و
از شهرت و اعتبار ز اد بدست شده است. محصولات ما بس ار محبوب در برخ کشورها و مناطق از جمله
از به جنوب شرق آس ا، شرق م انه، شمال امر کا، اروپا، و غ ره
از سخن گفتن
از هر نور در سهام وجود دارد، به طور که با ما تماس بگ ر د برا تا د قبل از
از شما ک سفارش و ا به زمان تحو ل بس ار ب شتر به ما، توسط گو ند 30-35 روز به طور که
ما زمان کاف برا تول د و ژه نور را برا شما. <برز ل=""> اگر م خواه د برا ارسال نقل قول و ا از آنها بخواه د برا برخ از اطلاعات در جزئ ات به ما، لطفا بهتر
ضم مه آدرس ا م ل خود را در آن به طور که ما م تواند به شما به زود پاسخ کن د.

تشکر از شما و استقبال از د دن خود را!
<جدول> مشخصات لوستر < td=""> نرم بدست م آوردند لوستر آهن روشنا بشکه شراب لوستر K9 آو ز کر ستال روشنا (OM88565-10 پاک) نام تجار ربکا MOQ 1PC گواه CE، ROHS، UL، بن بست، SAA، VDE ولتاژ 110-130V، 220-250 V پرداخت TT، 30 سپرده، تعادل با د قبل از بارگذار
از کالا پرداخت. اتحاد ه غرب؛ غ ر قابل فسخ L / C در نگاه زمان تحو ل 15-30days، پس از در افت سپرده محل به استفاده از هتل، اتاق، اتاق خواب، خانه coffice، و غ ره زندگ د گر 1 کر ستال دک < td="">
و nbsp؛